border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2010 arrow "Seveřané" slavili
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
"Seveřané" slavili Tisk E-mail
Radovan Vlček (rav)   
     SEVER, neboli Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory v Horním Maršově, oslavil již patnácté narozeniny. Jako občanské sdružení jej na sklonku roku 1994 založila skupinka nadšenců. Čtyři z nich pracovali do té doby téměř pět let v Krkonošském středisku ekologické výchovy Rýchorská bouda. Začátky SEVER nebyly nikterak jednoduché – chyběly peníze a prostory. Nechyběl ale elán a víra, že je to dobrý projekt a jako takový musí mít úspěch. Samotná oslava patnáctých narozenin je důkazem toho, že se úspěch dostavil. Je však třeba připomenout, že za ním stojí nezměrné nadšení řady lidí, kteří pro SEVER odvedli, často bez nároků na odměnu, obrovský kus práce. SEVER se musel a musí vyrovnávat s nejrůznějšími obtížemi, jako je např. trvalé shánění finančních prostředků, nedostatek prostor a další. Přesto se stal profesionálním zařízením, které rozsahem i obsahem své činnosti patří dnes k renomovaným střediskům ekologické výchovy v ČR.
     V současné době zaměstnává SEVER 25 pracovníků na čtyřech pracovištích (Horní Maršov, Litoměřice, Hradec Králové a Trutnov). V r. 2000 zakoupil pozemek ve Sklenářovickém údolí pod Rýchorami, který se pravidelně udržuje a v minulosti byl využit např. jako místo pro letní tábor nebo zázemí pro terénní výukové programy. V r. 2002 zakoupil budovu bývalé fary v Horním Maršově, kterou postupně opravuje a buduje zde centrum DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury. V r. 2004 SEVER za symbolickou cenu získal od Královéhradeckého kraje starou roubenku v Temném Dole u Horního Maršova, kde byly zatím provedeny nejnutnější opravy a do budoucna se plánuje její využití pro vzdělávací činnost.
     K počáteční převažující činnosti – vedení pobytových výukových programů – přibyly především díky pracovištím v Hradci Králové a Litoměřicích krátkodobé výukové programy, organizace zájmových kroužků a letních táborů. Za 15 let prošlo programy SEVER více než 120 000 dětí a mladých lidí! V posledních letech se práce s žáky a studenty posouvá k dlouhodobějšímu působení – např. ke školním ekologických projektům (nejvýznamnější je Škola pro udržitelný život) a ke spojování výukových programů do delších cyklů.
Postupně se rozšířila nabídka osvětových akcí – od drobných místních až po ty, na které přijde několik stovek lidí; tradicí se stal Krkonošský jarmark ke Dni Země v Horním Maršově či každoroční výstavy v Hradci Králové. Vzdělávání učitelů se postupně vyvinulo od jednorázových seminářů až po soustavné, dlouhodobé kurzy a vedení rozsáhlého specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty) a poskytování poradenství školám. Vzdělávacími akcemi SEVER prošlo asi 10 000 pedagogů. Pracovníci SEVER začali vyjíždět jako lektoři na akce jiných středisek a institucí, naučili se vést různé projekty – pro školy, pedagogy i jiné skupiny. Neodmyslitelnou součástí práce se stalo podávání grantových žádostí. Zajímavou zkušenost v tomto směru představovala koordinace, realizace a administrace několika velkých, často několikamilionových grantů podporovaných z ESF či z jiných zdrojů, zapojení do mezinárodních projektů. K činnosti SEVER dnes patří komunitní práce, budování sítí EVVO v krajích, vedení ekoporaden i vzdělávání jiných cílových skupin. Patří sem vytváření podmínek pro ekologickou výchovu na celostátní úrovni (práce v poradních orgánech ministerstev a vlády, příprava celostátních dokumentů, nastavování lepších podmínek podpory EVVO, vydávání celostátního časopisu Bedrník, práce pro SSEV Pavučina) i na krajské (SEVER je krajským koordinátorem EVVO v Královéhradeckém kraji), spolupráce a podpora jiných organizací a institucí zabývajících se ekologickou výchovu, příprava odborných posudků, zpracování studií a analýz…
     Samozřejmě, že toto postupné rozrůstání vyvolalo různé změny, které však bylo pro udržitelnost SEVER nezbytné učinit. Po průkopnických dobách, kdy všichni dělali všechno, nastala specializace pracovníků a nutnost jejich průběžného vzdělávání. Stále větší kapacitu je nutno věnovat narůstající administrativě. Klub nadšenců, kteří byli ochotni za minimální odměnu pracovat „od nevidím do nevidím“ se proměňuje v profesionálně fungující „firmu“ s pravidly řízení, plánováním činnosti, hodnocením a odměňováním. Nicméně úspěšnost SEVER vždy závisela (a záviset bude) na osobním zaujetí a zájmu jednotlivých pracovníků. Při větším počtu zaměstnanců se nedá očekávat, že všichni budou mít k své organizaci stejný vztah, přesto lze tvrdit, že většina současných zaměstnanců vnímá svou práci nejen jako zaměstnání, ale jako zajímavou příležitost k seberealizaci, jako možnost přispět aspoň malým kouskem k mozaice, co skládá o něco lepší svět.
     S ohlédnutím za uplynulými patnácti lety můžeme konstatovat, že SEVER i přes dílčí potíže dokázal udržet kvalitu odváděné práce po stránce odborné, organizační, i z hlediska dodržování zásad udržitelného života. Potvrzuje to trvalý zájem škol, institucí a veřejnosti o severské akce, výsledky hodnoticích dotazníků i osobní uznání účastníků akcí. Vypovídá to i udělení Ceny ministra životního prostředí (2005) a Ceny za ekologickou výchovu Královéhradeckého kraje(2008) Jiřímu Kulichovi a Ceny Josefa Vavrouška J. a H. Kulichovým (2005).

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border