border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2011 arrow Slamák pasivní dům z přírodních materiálů pro vrchlabské skauty
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Slamák pasivní dům z přírodních materiálů pro vrchlabské skauty Tisk E-mail
Tomáš Hawel   
Skauti se účastnili navrhování domu
     Dovolte mi, abych začal krátkou citací knihy Christophera Daye: „Čím více se na tváři místa podílejí lidé, kteří v něm žijí, tím více místo odráží potřeby reálných uživatelů. Podíl komunity na designu není jen společensky zavazující; mandát, který dává, podporuje úctu k vlastní osobě, ke komunitě a k prostředí. Čím více toho obyvatelé vylepší a čím více se o svůj prostor starají, tím více roste v jejich očích jeho hodnota, a tu mohou pocítit i jiní. Tento způsob účasti zajistí, že místa nejsou utvářena pouze myšlenkami, jak se lehce stane, když je navrhují lidé, kteří v nich nežijí, ale také city…“
Je to právě rok a půl, co skautské středisko Krakonoš začalo intenzivně pracovat na studii nových kluboven – zázemí, které by bylo vhodné pro volnočasové aktivity dětí a mládeže z Vrchlabí. Na samém počátku tvorby projektu jsme hledali způsob, jak navrhnout stavbu, která by splňovala všechny naše požadavky a přání, byla ekologicky šetrnější než běžné stavby a svým vzhledem nenarušovala charakter krajiny chystané přírodní památky Vejsplachy, v blízkosti které by měl dům stát. Rozhodli jsme se využít metody participativního navrhování, při kterém se do vzniku studie aktivně zapojili všichni členové vrchlabského Junáka.
Aby byla práce na projektu pro děti dostatečně atraktivní, bylo využito velkého množství rozličných aktivit v podobě různých her, debat, simulací, výtvarných a vzdělávacích workshopů. Na celý proces navrhování domu dohlíželi zkušení architekti a skauti v jedné osobě Jan Márton a Petr Klápště. Participativní navrhování jsme rozdělili do několika fází.
Při první jsme se vydali na pozemek ve Vejsplaších, který děti zhodnotily z hlediska přírodních podmínek, podle kterých pak rozhodly o umístění domu a jeho optimální orientaci ke světovým stranám. Ve druhé fázi byly hledány a definovány aktivity, které by se měly na klubovnách provozovat. Ty jsme pak slučovali do skupin, pro které se společnými silami nejdříve vymýšlely, kreslily a následně modelovaly vhodné prostory.
V poslední fázi na základě získaných podnětů vytvořili architekti tři návrhy domu, u kterých byly diskutovány kladné a záporné stránky. Finální podoba studie byla společným konsensem všech zapojených skautů. Tento způsob navrhování ukázal dětem, že i názor a hlas jedince může mít vliv na konečnou podobu společného díla. 
 
Architektonický návrh
Junák se v rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit snaží v dětech probudit vztah k životnímu prostředí, jeho ochraně a udržitelnému využívání. Při stavbě jsme se rozhodli použít místních přírodních materiálů nejen z ekologických důvodů, ale také proto, že chceme pro děti vytvořit zdravé a příjemné prostředí bez škodlivých látek.
Nosná konstrukce domu bude dřevěná. Výplň stěn tvoří tepelně izolační vrstva ze slaměných balíků, zevnitř omítnutá hliněnou omítkou se schopností akumulace vlhkosti, jež zároveň tvoří parobrzdnou a relativně vzduchotěsnou obálku budovy.
Dům je navržen v oblém kompaktním tvaru vhodném pro energeticky pasivní stavbu. Poměr povrchu a objemu je i díky pultové střeše minimalizován, čímž jsou omezeny tepelné ztráty.
Stavba se svou dispozicí v obou podlažích otevírá k jihu, čemuž je přizpůsoben vzhled fasády s většími okenními otvory. Přesahy střech stíní okna před letním žárem, zatímco v zimě bude moci slunce pronikat do interiéru a přispívat tak k pasivním solárním ziskům. 
Zastřešení domu je navrženo ozeleněnou vegetační střechou s mírným sklonem. Ozeleněné střechy mají pozitivní vliv na vodní režim krajiny. Zadržují srážkovou vodu a vlhkost a tím ovlivní přirozeným způsobem mikroklima v blízkosti domu i v domě, zbytečně nezvyšují teplotu okolního vzduchu a díky menším rozdílům teplot v konstrukci zvyšují její životnost.
V domě využijeme moderních „zelených“ technologií, jako jsou solární panely sloužící k ohřevu vody, systém řízeného větrání s rekuperací, který zajistí čerstvý vzduch a prostředí bez alergenů, nebo světlovody. Ty přivádějí přirozené denní světlo do místností bez  oken.
Stavba bude založena na základových patkách s provětrávanou mezerou pod stavbou. Tento způsob založení jsme zvolili také proto, abychom zásahem do svrchních vrstev půdy nenarušili vodní režim lokality. Zvolená metoda eliminuje tepelné mosty, odbourává nutnost užití drahých nenasákavých tepelných izolací s velkou ekologickou stopou, minimalizuje užití hydroizolací a odstraňuje radonová rizika. 
 
Přínos projektu
Zateplení domu pomocí slaměných balíků a tvorba hliněných omítek proběhnou formou veřejných workshopů, které budou mít vzdělávací charakter. Účastnící si vyzkouší práci s přírodními materiály, pochopí zásady jak s nimi zacházet a v průběhu přednášek a workshopů se seznámí se základními principy ekostavitelství. Naším cílem je poukázat na šetrnost, menší nákladnost (při svépomocné výstavbě), modernost a zdravé prostředí takových staveb.
Jelikož je lokalita Vejsplachy ornitologicky velice významnou oblastí Podkrkonoší, uzavřeli jsme dohodu s Českou společností ornitologickou, která bude objekt využívat jako zázemí pro své aktivity. V rámci projektu usilujeme o patronaci nad nově vznikající přírodní památkou Vejsplachy. Dům by posloužil jako infocentrum a zázemí pro správu památky.
Klubovny budou sloužit jako prostor pro vzdělávací, zážitkové, ekovýchovné akce a kurzy, určené nejen skautům z celé republiky, ale i dětem, mládeži, studentům a širší veřejnosti. Společenská místnost ve tvaru amfiteátru poslouží k pořádání veřejných nízkonákladových akcí, jako jsou přednášky, workshopy, promítání, výstavy a komorní koncerty začínajících umělců.
Součástí projektu je vybudování veřejně přístupné knihovny se zaměřením na ekologicky šetrné a trvale udržitelné stavitelství i bydlení a pedagogiku volného času.
Aktualizováno ( Pondělí, 17. leden 2011 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border