border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2013 arrow Život pro krkonošské louky? Life Corcontica!
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Život pro krkonošské louky? Life Corcontica! Tisk E-mail
Kateřina Zábranská   
    Procházíte-li se s oblibou po krkonošských loukách, zajisté vám neuniklo, že zdaleka ne všechny z nich jsou v létě posety různobarevnými květy. Čím to je? Jak to, že i přes stávající péči místních hospodářů dochází k pozvolné degradaci luk? Na rozdíl od drobných bylinných druhů vyhovuje současný režim obhospodařování omezenému spektru konkurenčně silných druhů trav a bylin. Například medyněk měkký podporovaný dnes populárním mulčováním (rozsekání travní hmoty a její ponechání na louce) s úspěchem vytváří pro ostatní luční rostliny neproniknutelný sivozelený koberec. S každoročním rozšiřováním těchto travních „koberců“ dochází k úbytku luční biodiverzity, a to jak té kvetoucí, tak té lezoucí (drobní živočichové, hmyz). Botanici Správy KRNAP po dlouhých debatách vybrali 29 nejcennějších horských lučních enkláv, kterým bude věnována dlouhodobá péče v rámci projektu LIFE Corcontica z evropského dotačního titulu LIFE+. Zúročí se tím dlouholetá péče, kterou zajišťovala Správa KRNAP a financovala ji z jiných zdrojů. Evropský dotační program LIFE+ je zřízen speciálně pro zlepšení druhové rozmanitosti chráněných evropsky významných stanovišť zahrnutých do soustavy Natura 2000.
     Jelikož je práce na loukách náročná a je jí mnoho, pomohou nám také soukromí hospodáři, kteří mají s takovým druhem práce zkušenosti a znají místní přírodní podmínky. Velkou část stanovišť budou obhospodařovat místní chovatelé pastvou ovcí, koz a skotu. Ve Sklenářovicích, opuštěné vsi se zachovanými loukami, bude vystavěn pastevní areál a zlepšena cestní síť tak, aby bylo umožněno různorodé obhospodařování zdejších luk a pastvin. Pastva je prastarou, ale účinnou a nenahraditelnou metodou, jak zde – a nejen zde – udržet výskyt pestrých stanovišť (biotopů) pro život mnohotvárných společenstev živočichů a rostlin. S kosením a hrabáním luk, výřezem nežádoucích náletových dřevin a likvidací invazivních druhů rostlin pomůže místním hospodářům po dobu trvání projektu pětičlenná pracovní skupina. V zimních měsících zatím probíhají výběrová řízení na výstavbu pastevního areálu a na potřebnou techniku. Na některých lokalitách se bude zemědělská technika ozývat již od letošního jara.
     Souběžně probíhá podrobný průzkum dalších zájmových lokalit projektu. Monitorovací a terénní pracovníci našeho týmu budou využívat fotoaparáty s GPS a terénní odolné počítače s geoinformačním systémem. Smyslem tohoto průzkumu je získání přesných dat pro tvorbu tzv. lučního hospodářského plánu (LUHOP – měl by být obdobou známějšího lesního hospodářského plánu, LHP). Plán bude sloužit k zaznamenání přírodních poměrů na jednotlivých lokalitách, k evidenci hospodářské činnosti a k plánování potřebných zásahů pro příští roky.
     Na lokalitách, kde se potkávají soukromí hospodáři s ochranáři, je vždy otázkou, jaký zvolit nejvhodnější způsob péče o danou lokalitu. I přes určitou finanční podporu státu zemědělcům je stále nutno brát v potaz ekonomickou stránku hospodaření farmy. Aby byli všichni spokojeni a došlo k vyjasnění „ochranářských“ a „hospodářských“ postojů, budeme s ochotnými hospodáři sestavovat faremní plány. Zde bude formulováno, jak nejlépe o da­nou farmu pečovat pro její přírodní i ekonomické blaho. Hospodářům hodláme pomoci i provozem briketovací linky, která by zajistila částečný odbyt nadbytečné biomasy (sena) z luk.
     Péče o louky je jen jedna stránka z „knihy“ LIFE Corcontica. Další činnosti projektu se zaměří na malé vodní toky a existenci vranky obecné. Vranka obecná je drobná ryba žijící v nejčistších tocích; právě z toho důvodu je označována jako bioindikační druh. Živí se larvami chrostíků, jepic, pakomárů, muchniček, pošvatek a také drobnými korýši. Mnozí byste se zřejmě podivili nad faktem, že její populace v krkonošských říčkách stagnuje. Často slýchávám od jen o málo starší generace, jak chodívala brodit potoky a úspěšně zkoušela vranky chytat do rukou. Dnes už bychom si zřejmě z dlouhého stání v chladné vodě přivodili nějaký neduh, protože vranek není zdaleka tolik, co bývalo. Hlavních viníků je hned několik:
1) Znečišťování vody mění přirozený chemismus prostředí, ve kterém vranka žije.
2) Odběry vody pro zasněžování sjezdovek významně zasahují do pravidelnosti průtoků v jednotlivých tocích, což se vrance také příliš nelíbí.
3) V průběhu let došlo k rozdělení toků na menší úseky oddělené vysokými stupni, které brání vrance v podélném pohybu korytem.
     V rámci projektu budeme hledat legislativní a technická řešení těchto problémů, předpokládáme proto spolupráci se správci toků, Českým rybářským svazem a jinými významnými organizacemi či jednotlivci. Po realizaci ochranných opatření očekáváme nárůst populace vranky obecné v řádu stovek jedinců.
     Druhým konkrétním druhem, kterému bude v rámci projektu poskytnuta pomoc, je drobně fialově kvetoucí hořeček mnohotvarý český. Daří se mu na krátkostébelných rozvolněných loukách a pastvinách. V Krkonoších ho najdeme na dvou lokalitách a i zde bohužel jen v počtech několika málo jedinců. Naší snahou je podpořit hořečky, aby byly schopny vytvořit samostatné, rozmnožující se populace.
     Projekt LIFE Corcontica se rozbíhá od června roku 2012. Zaštiťuje jej Správa KRNAP, partnery projektu jsou Institut aplikované ekologie Daphne a Ministerstvo životního prostředí ČR. Daphne má nejen v problematice faremních plánů a šetrného hospodaření mnohaleté zkušenosti.
     Rozpočet projektu činí téměř 90 milionů Kč, přičemž finanční prostředky jsou ze 75 % čerpány z evropského programu LIFE+ Příroda. Jsou to peníze směřované přímo do chráněného území, nikoli do rozvoje instituce, která je spravuje. S projektem se tedy budete v Krkonoších setkávat po příštích pět let, ale s jeho výsledky mnohem déle po jeho skončení.
     Více informací najdete na webové adrese life.krnap.cz, kam můžete směřovat i svoje případné dotazy a připomínky. Na Správě KRNAP, městských úřadech a u místních akčních skupin je k dispozici informační leták. Další informace budete také průběžně vídat na informačních panelech u jednotlivých lučních enkláv. Těšíme se na Váš zájem o luční klenoty Krkonoš i na setkávání našeho týmu s vámi, a to nejen na stránkách Krkonoš – Jizerských hor.

Aktualizováno ( Středa, 23. leden 2013 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border