border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2014 arrow Emina skála kontra Bártlovka
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Emina skála kontra Bártlovka Tisk E-mail
Vlastimil Pilous (ils)   
V čísle 2/2013 našeho časopisu jsem psal o Emině skále, patrně nejosobitější solitérní skále z krystalických břidlic na území KRNAP. Poté však následovaly reakce čtenářů, vesměs horolezců, které ukázaly, že s tímto skalním útvarem je spojený zásadní pomístně názvoslovný rozpor, nebo spíše přímo omyl.
V prostoru popisované skály totiž existují dva významnější skalní útvary typu skalní věže, přičemž ten druhý je dobře ukrytý v lese bez jakékoliv přístupové komunikace, a proto je i méně známý – vědí o něm v podstatě jen horolezci a obyvatelé okolních bud. Původní německý název Emastein, tedy Emina skála, se vztahuje právě k tomuto druhému skalnímu útvaru, zatímco významnější skála, popsaná ve výše uvedeném článku, je horolezci označovaná jako Bártlovka. U té se mi však původní německý název zjistit nepodařilo – v žádných předválečných, a tedy převážně německých mapách není vůbec vyznačená; ostatně vlastní Emina skála také ne. Žádnou z nich neuvádí ani německá vlastivěda vrchlabského okresu z roku 1915 od F. J. Jiraseka, která se z německých publikací otázkám pomíst­ního názvosloví věnuje nejpodrobněji. Je tedy zřejmé, že obě skály navzdory své poměrné atraktivitě stály vždy stranou zájmu turistů, nebyly k nim zřízené žádné cesty a v podstatě byly kromě místních obyvatel známé jen omezenému okruhu zájemců.
To se pravděpodobně promítlo i do dalšího vývoje jejich pojmenování. Poválečná výměna etnika v Krkonoších přinesla mnohé zmatky mimo jiné také v pomístním pojmenování a stála u vzniku vícerých omylů, což mohl být i tento případ. Mě osobně na Bártlovku poprvé upozornil začátkem 70. let minulého století Miroslav Hladík – jeden z prvních zaměstnanců Správy KRNAP, který byl současně i členem horské služby –, ale již pod mylným názvem Emina skála. Je tedy možné, že záměna vznikla právě v tehdejším okruhu špindlerovské horské služby, ale může se jednat i o osobní Hladíkův omyl; to se však již nedozvíme. Odtud se pak pravděpodobně dostal ne­správný název i do turistických map. Přinejmenším v určitém horolezeckém okruhu však správné rozlišení obou skal zůstalo zachováno, o čemž svědčí skutečnost, že v horolezeckém průvodci (J. Novotný a kol. 1987) o nepískovcových skalách v Čechách je větší skála uvedena správně jako Bártlovka. Pro přesnost dodejme, že nedaleká menší Emina skála, horolezci také vyhledávaná, tam naopak chybí.
Tolik k historii tohoto omylu, který je potřeba uvést na pravou míru. Větší skála, detailně popsaná v K+JH č. 2/2013, není tedy Emina skála, ale správně Bártlovka. Vzhledem ke spíše hovorové podobě jména, které vzniklo nepochybně mezi horolezci, je však vhodné ji pojmenovat a do map uvést i formálním názvem Bártlova skála, i když není námitek ani proti používání zkrácené verze. Co se týče původu tohoto názvu, lze se domnívat, že pochází ze jména nějakého starého místního obyvatele, protože i nedaleký most přes Labe ze vsi Přední Labská (Volský Důl) vedoucí na Přední Krausovy Boudy v blízkosti skal se jmenuje Bártlova lávka (jako Bartelsteg je označený již ve starých německých mapách). Od ní dostalo následně stejné pojmenování i místo na dně labského údolí kolem chaty Rákosárna, včetně sousední autobusové zastávky.
Vlastní Emina skála se nachází 260 m zsz. od Bártlovy skály, v nadmořské výšce zhruba 760 m, tedy o 50 výškových metrů výš ve svahu. Je v odrostlejším smrkovém lese s příměsí buku, takže dnes je vidět i na větší vzdálenost, ale lze si představit, že v době, kdy vznikla její záměna s Bártlovkou, byla zcela schovaná v mlází. I to mohlo přispět k faktu, že byla téměř neznámá.
Jak již bylo zmíněno, přístup ke skále je přímo terénem, nevede k ní žádná pěšina. Typologicky ji lze také řadit ke skalním věžím, i když asymetričtějším než Bártlovka, neboť její temeno je silně svažité, kýlovitě do špice vybíhající k západu, tj. ve směru proti svahu. Vzhledem k svahové poloze má nestejnou výšku: proti svahu je nejnižší (5,5 m), po svahu však dosahuje téměř 9 m. Nejnižší stěna proti svahu je však i nejstrmější, zčásti dokonce převislá, a proto je lezecky nejobtížnější a nejatraktivnější. Právě v tomto převisu je umístěn starý německý, poněkud humpolácky a šikmo provedený název Emastein (nikoli Emmastein, jak by se v němčině dalo očekávat). Proto i v čes­kém názvu je užito jen jedno „m“.
Skála je nejvýraznější součástí destruovaného svahového mrazového srubu, podmíněného tvrdší partií horniny. Původní rozsáhlejší, fylitový sukovitý skalní výchoz se tak rozpadl na celkem čtyři větší a jeden malý skalní blok, mezi nimi ale Emina skála výškově výrazně dominuje. Geologické poměry skály jsou zhruba shodné jako u Bártlovy skály. V bočních stěnách je patrná výrazná břidličnatost, v horní části poměrně přímočará s mírným úklonem (10–15 °), ve spodní místy i výrazně zprohýbaná do drobných vrás. Nejstrmější stěna, obrácená proti svahu, je naopak výrazně modelovaná hladkými puklinovými ploškami více směrů; na rozdíl od Bártlovky, kde mají dominantně vrstevnicový směr, mají však zde nejvýraznější z nich směr diagonální ke svahu. Ve stěnách jsou patrná i hnízda sekrečních křemenů.
Na svažitém temeni skály roste sporadické borůvčí a jediný mladý smrk, vysoký asi pět metrů, na jehož kmenu je upevněná schránka horolezecké vrcholové knížky. Vzhledem k zastíněné poloze v lese jsou však stěny Eminy skály více pokryté vegetací než je tomu u Bártlovy skály. Na drobných teráskách skalních stěn rostou roztroušeně kapradiny a polštáře mechů a na strmých partiích jsou poměrně souvislé povlaky lišejníků a řas. Ty jsou za vlhka (které tu panuje po většinu roku) značně kluzké a využití skály pro lezení je tedy časově výrazně omezeno na nejsušší dny roku.
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border