border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2017 arrow Čtvrtstoletí pro přírodu – NP Podyjí a NP Šumava
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Čtvrtstoletí pro přírodu – NP Podyjí a NP Šumava Tisk E-mail
Jiří Dvořák (dak, J.D.)   

Minulý rok slavila česká ochrana přírody hned dvě významná výročí. Dva ze čtveřice našich národních parků se dožily mladistvého věku 25 let, což jsme už krátce připomněli v říjnovém úvodníku. Půlkulatá jubilea si ale jistě zaslouží trochu výraznější příspěvek. Oba bratrs­ké národní parky – Národní park Šumava a Národní park Podyjí byly zřízeny nařízeními vlády ČR č. 163/1991 a č. 164/1991 ze dne 20.?března 1991. Doba jejich vyhlášení koresponduje s politickými a společenskými změnami po roce 1989 – zvláště v případě Šumavy, kde se o vzniku NP dlouho uvažovalo, ale jeho reálné zřízení bylo neprůchodné. V krátkém období po sametové revoluci totiž bylo veřejné mínění (a dokonce i významná část politiků) dočasně nakloněno ochraně přírody – v onom roce 1991 byly kromě obou národních parků vyhlášeny i nové CHKO Broumovsko, Železné hory a Poodří, byl připravován dodnes platný a stále relativně moderní zákon o ochraně přírody a krajiny, vyhlášený jako zákon č. 114/1992 Sb. na počátku roku 1992.
Oba parky nespadly z čistého nebe – předcházela jim existence chráněných krajinných oblastí. Zatímco CHKO Šumava, založená stejně jako KRNAP v roce 1963, nezanikla a v současnosti tvoří funkční obdobu ochranného pásma, zřízeného u ostatních národních parků, v případě území při řece Dyji byla CHKO Podyjí (vyhlášená r. 1978) zcela nahrazena národním parkem a jeho ochranným pásmem.
Národní park Podyjí
Rozloha: 63 km2 Ochranné pásmo: 29 km2
Délka toku Dyje v NP: 40 km
Nejvyšší bod: Braitava, 536 m n. m.
Nejnižší bod: Dyje u Znojma, 207 m n. m.
Lesy: 84 % Zemědělská půda: 9 % Jiné plochy (obce, voda): 7 %

Národní park reprezentuje výjimečně zachovalou ukázku říčního údolí ve středoevropské pahorkatinné krajině. Kaňon Dyje, mezi Vranovem a Znojmem dlouhý 40 km a hluboký až 220 m, vytváří unikátní říční fenomén s četnými meandry, hluboce zaříznutými údolími bočních přítoků, skalními tvary a kamennými moři. Většina obdobných říčních údo­lí byla u nás pozměněna výstavbou přehrad, komunikací a rekreačních objektů. Území vyniká vysokou pestrostí rostlinných a živočišných společenstev danou střídavou expozicí svahů v údolí řeky. Celé údolí je takřka souvisle porostlé přirozenými a přírodě blízkými lesy. V západní části najdeme zbytky původních podhorských bučin s jedlí a tisem, pro východ jsou typické dubohabrové porosty. V celém území se výrazně projevuje tzv. údolní fenomén, v jehož důsledku pronikají západním směrem teplomilné živočišné a rostlinné druhy z panonské oblasti, ze západu migrují údolím druhy podhorské, nacházející vhodné podmínky na stinných severních svazích údolí. Jihovýchodní část parku hostí unikátní plochy vřesovišť a stepních lad, která vznikla ve středověku vykácením původních doubrav a následnou pastvou dobytka. Vřesoviště jsou významná zejména výskytem vzácných teplomilných druhů rostlin a hmyzu. Na území národního parku bylo zatím zjištěno 65 dru­hů savců a 152 druhů ptáků, z nichž asi 2/3 zde hnízdí; ze 7 druhů plazů si největší pozornosti zaslouží užovka stromová a ještěrka zelená. Velmi bohatě je zastoupen hmyz, včetně vzácných teplomilných druhů. K zachování přírodních hodnot krajiny paradoxně přispěla existence železné opony (Dyje tvoří státní hranici s Rakouskem), která na bezmála 50 let zmrazila veškeré aktivity v území. Protějškem NP Podyjí je menší dolnorakouský Nationalpark Thayatal (založen 2000, 13,3 km2).

Ve dvou následujících blocích se pokusíme velmi stručně načrtnout charakteristiky obou národních parků, které se v mnohém liší. Co však mají všechny parky České republiky – včetně dosud nezmíněného Národního parku České Švýcarsko – společného? Je to jejich bilaterálnost. Leží totiž na státní hranici a v sousedních státech mají tato velkoplošná chráněná území nejvyšší kategorie své protějšky.
Národní park Šumava
Rozloha: 683,42 km2
CHKO Šumava (s funkcí OP): 994,8 km2
Nejvyšší bod: Plechý, 1?378 m n. m.
Nejnižší bod: Otava u Rejštejna 570 m n. m.
Lesy: 80 % Bezlesí: 9 % Jiné plochy (obce, komunikace, voda): 11 %

Česká Šumava a německo-rakouský Bavorský les tvoří společně nejrozsáhlejší lesní komplex ve střední Evropě. Značnou část rozsáhlé jedinečné krajiny největšího národního parku v ČR zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy s mimořádným vědeckým a výchovným významem. Od roku 1990 je Šumava také biosférickou rezervací UNESCO. Kromě lesních ekosystémů jsou jedním z nejvýznamnějších předmětů ochrany mokřady, zejména rašeliniště; v parku se nacházejí tři ledovcová jezera, Šumava je domovem velkých obratlovců (los, rys, tetřev hlušec). Ochrana přirozených procesů na území Národního parku Šumava je podporována ponecháním části území samovolnému vývoji (území bez zásahu člověka). Největší část tohoto území je vymezena v oblasti horských a vodou ovlivněných smrčin ve vrcholových partiích národního parku.
Národní park prošel během své relativně nedlouhé existence poměrně dramatickým vývojem. Za pětadvacet let se v jeho vedení vystřídalo deset ředitelů s různými koncepcemi, park se dostal do středu pozornosti médií, veřejnosti i politiků, a to především v souvislosti s těžbou dřeva a naopak bezzásahovými zónami. Ty dnes dosahují rozlohy více než 15?000 ha a potvrzuje se, že jde o cestu správným směrem. Zde více než jinde platí, že nejtěžším úkolem je změna myšlení lidí a pochopení přírodních procesů.
Protějškem NP Šumava je menší bavorský Nationalpark Bayerischer Wald (založen 1970, 240 km2).

s využitím
www.npsumava.cz, www.nppodyji.cz
a článků v časopisu Ochrana přírody č. 2 a 5/2016

Aktualizováno ( Středa, 11. leden 2017 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border