border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2017 arrow Novoroční rozhovor s ředitelem Správy KRNAP ing. Janem Hřebačkou
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Novoroční rozhovor s ředitelem Správy KRNAP ing. Janem Hřebačkou Tisk E-mail
Jiří Bašta (baš, jb)   

Činnost Správy KRNAP je rozsáhlá a mnohostranná – péče o lesy, louky a vody, státní správa, práce s veřejností, péče o rozsáhlý majetek. Při novoročním ohlédnutí za uplynulým rokem a výhledy do budoucna se ing. Jana Hřebačky nejdřív ptáme, co se z rutinní činnosti Správy KRNAP výrazně vymyká.
Po celý rok probíhaly přípravné práce na Návštěvnickém centru čili na rekonstrukci vrchlabského Krkonošského muzea. Žádost o finanční prostředky, podaná do Integrovaného regionálního operačního programu, už byla schválena a připravujeme soutěž na dodavatele stavební části. Po celý loňský rok připravoval dr. Pavel Štingl detailní technický scénář, který je zpracován na úroveň jednotlivých vitrín, exponátů, fotografií, textů, filmů a dalších prvků. Nyní se vypořádávají připomínky odborných pracovníků Krkonošského muzea. Hotový scénář bude základem pro soutěž na zhotovitele expozice. Přestavba muzea rozhodně začne letos. Vedle toho připravujeme např. rekonstrukci Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou.

¦ Správa KRNAP dlouho plánuje i menší stavby.
Musíme nahradit dožívající srub u Vrbatovy boudy. Soutěž na návrh nového sezonního informačního kiosku vyhrál pan architekt Tomáš Hradečný. Do dubna bychom měli mít stavební povolení, hledáme možnosti financování. Po odstranění bufetu tak bude pokračovat zkulturnění prostoru u Vrbatovy boudy.
Nyní vypisujeme prostřednictvím České komory architektů soutěže na rekonstrukci informačních center v Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně a v další řadě na budoucí zateplení a modernizaci ústřední budovy Správy v Dobrovského ulici ve Vrchlabí.

¦ Loni jsme začali naplno využívat opravené cesty z velkých projektů z minulého plánovacího období EU. Kolik jich bylo?
Do oprav a vybavení turistických cest jsme investovali v několika projektech, ukončených v roce 2015, přes 60 milionů korun, do lesních cest, většinou rovněž využívaných turisticky, více než 70 mil. korun. Na další plánovací období máme připraveny projekty na rekonstruk­ci zbývajících cest, například na Starou vozovou cestu. Občas se doslechneme, že budujeme nové cesty. To není pravda, pouze adaptujeme staré cesty odpovídajícím způsobem k zájmu lidí. Snažíme se, aby základní infrastruktura měla smysl a byla v pořádku.

¦ Síť cest na Krkonoších je velmi hustá. Nechystá se „rozorání“ těch, které byly v minulosti vedeny do nitra parku a už se nevyužívají?
Některé zbytečné úseky, které mají být zrušeny, vyjmenovává plán péče – závěr lesní cesty do Labského dolu mezi Pudlavou a již zrušeným manipulačním prostorem na konci, cesta na Mrtvém vrchu v Harrachově a závěr cesty na Kouli. Novým úkolem odboru péče o národní park je připravit návrh optimalizace cestní sítě. To znamená najít další úseky cest ke zrušení v lokalitách, kde se nepočítá s hospodařením, ani po nich nevede zásadní turistická trasa, nebo zúžit úseky příliš široké.
Domluvili jsme se také, že vytipujeme úseky cest, z nichž bude zcela vyloučena doprava. Problémem celých Krkonoš je rozsáhlý automobilový provoz. Z hlediska hustého osídlení je nutný, ale je možné jej stlačit na některé páteřní komunikace a tím omezit vjíždění na leckteré cesty v KRNAP. Příkladem je Liščí cesta od Tetřevích Bud pod Rennerovky – někteří řidiči si tamtudy zkracují cestu od Pece do středních Krkonoš. Je otázka, jestli ji přehradíme závorou, nebo nějakou masivnější zábranou. Z hlediska bezpečnosti musíme na existující cesty zaručit přístup, ale je nesmysl, aby je automobilisté využívali jako zkratky. Na tyto cesty se nebudou vydávat povolenky, klíče od závor bude mít Horská služba, Integrovaný záchranný systém a Správa KRNAP, ale nikdo jiný trasu nebude moci využívat.

¦ Už dříve se uvažovalo o „přestřižení“ některých cest v půli…
…to je jedna z možností. Cesta nebude průjezdná, ale z obou stran se tam dostanou ti, co potřebují. To je dobré i z hlediska záchrany života, IZS má přesnou informaci, odkud kam je cesta průjezdná a z které strany. Návrh bude diskutován ve druhé polovině roku a pak ho budeme projednávat s Horskou službou a se samosprávami.

¦ Na čilý automobilový provoz si stěžují i návštěvníci parku.
Automobilového provozu se týká deklarace Správy a obcí Krkonoše nejsou parkoviště, přijatá Radou KRNAP (viz K+JH č. 12/2016, pozn. aut.). Ta se povedla a všichni jdou za ní jako jeden muž. Nám zbývá vše zúřadovat a uvést do praxe: zjistit, co už je povolené, stanovit počty aut, které mohou stát u bud, osadit značky a pokračovat v kontrolách provozu. Můžeme oče­kávat velké požadavky na množství parkovacích míst, ale počítáme s pomocí samospráv, které nás podporují. Začínáme od I. a II. zóny, kde je celkem málo objektů a jejich provozovatelé zvyklí na přísnější režim. Pilotním územím ve III. zóně je Malá Úpa a Friesovy Boudy.

¦ Probrali jsme prezentaci krkonošských hodnot a jejich obranu proti civilizačním vlivům. Co se děje ve vlastní péči o národní park?
V centru pozornosti zůstává vodní režim. Po úspěšném zahrazení meliorací v rámci projektu Stabilizace lesních porostů vyhledáváme další možnosti k maximálnímu zadržování vody v krajině. Odbor péče o národní park mapuje staré odvodňovací kanály, vhodné k přehrazení, a další opatření, která v součtu zmůžou víc než přehrady.
Intenzivně pokračují práce na projektu Life. Je vidět, jak se louky do něj zařazené dávají do pořádku, odpovídá to jejich postavení jednoho ze tří nesmírně cenných elementů parku (tun­d­­ra, lesy, louky).
Nepřestává intenzivní práce v lesích, dnes už ve výrazně ochranářském pojetí. Vzrůstá plocha bezzásahových porostů, k nimž bychom v roce 2020 měli přiřadit další plochy. Celkem to bude asi 20 %, čili okolo 7?000 hekta­rů lesa. S 5?000 hektary bezzásahových porostů na polské straně to už je obrovské území ponechané přírodním procesům. Přitom nesmíme být netrpěliví, nespěchat, nezávodit. Musíme dosáhnout ponechání území sobě samému postupně, aby se naráz nerozpadly velké plochy lesů, abychom dosáhli po všech stránkách – věkově, druhově a prostorově – bohaté mozaiky. Připomeňme, že nedávná stabilizace stejnověkých kultur na někdejších imisních holinách byla velmi nákladná. Bezzásahové porosty nejsou vytyčeny kolem obcí a neměly by negativně ovlivňovat lesy, v nichž se bude i nadále hospodařit. Ale to, že jsme opustili závěr Labského dolu nebo Obřího dolu, je správný směr. Mezi oloupanými stromy už roste nová generace. Myslím, že mezi zásahovým a bezzásahovým územím máme dobře stanovenou hranici.

¦ Blíží se příprava nového plánu péče. Už se na něm pracuje?
Ještě než začne procedura přípravy nového plánu péče, je potřeba definovat témata k diskusi se Svazkem měst a obcí Krkonoše. Jsou to doprava, turismus, lyžování, podnikání atd. Teď byla ve sněmovně schválena novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která aktualizuje ustanovení o národních parcích. Přestože ji čeká ještě projednání v senátu a podpis prezidenta, už nyní chceme vymezit mantinely, mezi nimiž se můžeme pohybovat, a jsem velmi rád, že se Svazek měst a obcí ujal koordinace priorit místních samospráv.


 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border